Algemene voorwaarden Bechtle

Per 01 oktober 2023

 

PDF DOWNLOAD

 

ALGEMENE VOORWAARDEN TOT 30 SEPTEMBER 2023

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van de Bechtle groep. De Bechtle groep bestaat uit verschillende ondernemingen, namelijk: ARP Nederland B.V, Bechtle B.V., Bechtle Group NL Public B.V. (hierna gezamenlijk: “Bechtle”). Bechtle levert een breed scala aan ICT-producten en -diensten waaronder: software, hardware, be-heer, reparaties, onderhoud, IT-support, cloud- en hostingdien-sten, advisering, recyclingdiensten en webshopdiensten.

Deze algemene voorwaarden zijn ingedeeld in verschillende hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat algemene bepalingen die op alle door Bechtle geleverde producten en diensten van toepassing zijn. De hoofdstukken 2 tot en met 5 bevatten specifieke bepalingen die enkel van toepassing zijn op de levering van bepaalde soorten producten en diensten.  

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.

Hoofdstuk 2. Levering van Producten.

Hoofdstuk 3. Levering van Software.

Hoofdstuk 4. Hosting en clouddiensten.

Hoofdstuk 5. Recyclingdiensten.

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

De in dit hoofdstuk ‘Algemene bepalingen’ opgenomen bepalingen hebben betrekking op alle Producten en Diensten die Bechtle levert en zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Bechtle en Afnemer.

 

 

Artikel 1. Definities

Alle met hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden, zowel in enkelvoud als in meervoud, hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in dit artikel.

  • Account: het persoonlijke account van Afnemer of een Eindgebruiker waarmee hij of zij toegang krijgt tot (onderdelen van) de Producten of Diensten.
  • Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie Bechtle een Overeenkomst sluit.
  • Dienst(en): de diensten die Bechtle aan Afnemer levert, zoals omschreven in de Overeenkomst.
  • Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die de door Bechtle ten behoeve van Afnemer geleverde Producten of Diensten gebruikt.
  • Hardware: de apparatuur (inclusief eventuele bijbehorende bekabeling en andere toebehoren) die Bechtle aan Afnemer levert, zoals omschreven in de Overeenkomst.
  • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectueel eigendom waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
  • Klantdata: alle door Afnemer of Eindgebruikers middels de Producten of Diensten opgeslagen gegevens.
  • Materialen: alle websites, programmatuur, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop de materialen zich bevinden.
  • Onderhoud: het (laten) uitvoeren van reparaties, het nemen van voorzorgsmaatregelen en het al dan niet preventief controleren van de Producten en Diensten, indien en voor zover nader gespecificeerd in de Overeenkomst.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bechtle en Afnemer op grond waarvan Bechtle de Producten of Diensten zal leveren aan Afnemer en waarvan deze algemene voorwaarden, met inbegrip van een eventuele tussen Partijen gesloten verwerkersovereenkomst en service level agreement, onlosmakelijk deel uitmaken.
  • Partij(en): Bechtle en Afnemer tezamen of afzonderlijk.
  • Product(en): alle zaken (stoffelijke objecten) die Bechtle aan Afnemer levert, waaronder ook Hardware begrepen kan zijn, zoals omschreven in de Overeenkomst.
  • Software: programmatuur die Bechtle op grond van de Overeenkomst levert aan Afnemer.
  • Support: het geven van mondelinge (telefonisch) en schriftelijke adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Producten en de Diensten.
  • Vertrouwelijke Informatie: alle niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, al vertrouwelijk dient te worden behandeld.
  • Webshop(s): de door Bechtle voor Afnemer (persoonlijk) ingerichte en gehoste webshop, toegankelijk via internet dan wel via een koppeling met het systeem van Afnemer, waarbinnen Afnemer (of diens Eindgebruikers) direct Hardware en voor zover van toepassing, Software, kunnen afnemen bij Bechtle.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie
  • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Bechtle, de uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van Bechtle en alle (toekomstige) Overeenkomsten.
  • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • De Overeenkomst kan bestaan uit verschillende documenten. Bij tegenstrijdigheden geldt de hieronder vermelde rangorde (waarbij de eerder genoemde documenten voorrang hebben op de later genoemde documenten):
   a) eventuele andere tussen Partijen gemaakte schriftelijke afspraken;
   b) de geaccordeerde offerte of het geaccordeerde aanbod;
   c) een eventuele tussen Partijen gesloten service level agreement;
   d) een eventuele tussen Partijen gesloten  verwerkersovereenkomst;
   e) eventuele bij de Dienst behorende dienstbeschrijvingsdocumenten
   f) deze algemene voorwaarden.
  • Bij tegenstrijdigheden tussen de hoofdstukken van deze algemene voorwaarden, heeft het laatste hoofdstuk steeds voorrang.
  • Voor zover de verschillende onderdelen uit de Overeenkomst geen tegenstrijdigheden bevatten, gelden deze aanvullend op elkaar.

 

 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
  • De Overeenkomst komt tot stand op het moment van verzending van Bechtles schriftelijke bevestiging van de werkzaamheden na ontvangst van Afnemers aanvaarding van een aanbod of offerte.
  • Alle offertes en aanbiedingen van Bechtle zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van dertig (30) dagen na dagtekening. Indien Afnemer een aanbod of offerte na verloop van de geldigheidsduur aanvaardt en Bechtle deze aanvaarding uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigt, komt er tevens een Overeenkomst tot stand.
  • Indien Bechtle een aanbod heeft uitgebracht op basis van informatie afkomstig van Afnemer en deze informatie blijkt onjuist of onvolledig te zijn, dan heeft Bechtle het recht om de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen, dan wel het aanbod en de prijzen hierop aan te passen, ook nadat er een Overeenkomst tot stand is gekomen.
  • Indien Afnemer niet formeel akkoord gaat met het aanbod van Bechtle, maar desondanks die indruk wekt (bijvoorbeeld door alvast bepaalde werkzaamheden door Bechtle te laten verrichten), geldt het aanbod eveneens als aanvaard door Afnemer.
  • In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Bechtle niet gehouden aan een afwijkende aanvaarding van het uitgebrachte aanbod, ook niet wanneer de afwijking ondergeschikte aspecten van het aanbod betreft.
  • De Overeenkomst bevat een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en gedragingen van Partijen

 

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
  • Na totstandkoming van de Overeenkomst zal Bechtle zich inspannen om de Overeenkomst binnen het overeengekomen tijdspad uit te voeren, of binnen een redelijke termijn indien geen tijdspad is overeengekomen. Door Bechtle bekendgemaakte (lever)termijnen en vastgestelde deadlines zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Een overschrijding van de opgegeven (lever)termijnen geeft Afnemer niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling van de bestelde Producten of Diensten te weigeren noch verplicht dit Bechtle tot enigerlei vergoeding aan Afnemer.
  • Bechtle heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Afnemer als dat vooraf is overeengekomen.
  • Afnemer zal op verzoek van Bechtle alle redelijke medewerking verlenen en alle informatie en Materialen verschaffen waarvan Bechtle aangeeft dat deze benodigd zijn voor uitvoering van de Overeenkomst. Zulke medewerking kan mede betrekking hebben op het verstrekken van toegang tot benodigde accounts, digitale omgevingen en fysieke locaties.
  • Afnemer zal alle door Bechtle in het kader van uitvoering van de Overeenkomst gegeven redelijke instructies opvolgen.

 

 

Artikel 5. Meerwerk
  • Indien Afnemer verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen, oftewel verzoekt om meerwerk, zullen Partijen daarover in overleg treden en kan Bechtle hiervoor een aanvullend aanbod doen. Bechtle zal het meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding van het aanbod door Afnemer. Bechtle heeft het recht om een verzoek tot meerwerk te weigeren.
  • Voor meerwerk waarvan Bechtle kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, of voor meerwerk dat redelijkerwijs voortvloeit uit instructies van Afnemer, heeft Bechtle geen toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden op basis van nacalculatie uitgevoerd tegen het uurtarief van Bechtle dat geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. Overige gemaakte kosten kunnen tevens in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 6. Producten of diensten van derden
  • Afnemer verstrekt Bechtle de volmacht om namens Afnemer bestellingen te plaatsen voor Producten of Diensten van derden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de Overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, gelden de hiermee samenhangende overeenkomsten direct tussen Afnemer en de betreffende derde.
  • Op het gebruik van de Producten of Diensten van derden kunnen aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn op aanvraag bij Bechtle beschikbaar. Afnemer stemt op voorhand in met deze voorwaarden en is ervan op de hoogte dat de voorwaarden tussentijds gewijzigd kunnen worden.
  • Facturatie van de Producten en Diensten van derden kan zowel via Bechtle als direct aan Afnemer geschieden. Indien de facturatie via Bechtle verloopt, is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting op te schorten als gevolg van wanprestatie door de betreffende derde.
  • Bechtle is in geen geval aansprakelijk ten aanzien van Producten en Diensten geleverd door derden.

 

 

Artikel 7. Support
  • Bechtle biedt Support bij levering van de Dienst zoals vermeld in de Overeenkomst, eventueel aangevuld met een service level agreement.
  • Bechtle kan beperkingen stellen aan het gebruik van de aangeboden vormen van Support. Daarnaast staat het Bechtle vrij om beschikbaarheid en reactietijden van de Support vast te stellen en/of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.
  • Nadere en aanvullende afspraken over (afwijkende) beschikbaarheid van (telefonische) Support en de reactietijden zullen, indien door Partijen overeengekomen, worden vastgelegd in een service level agreement.
  • Herstel van beschadigde of verloren gegane (Klant)data van Afnemer (indien en voor zover mogelijk), valt niet onder de Support als bedoeld in dit artikel en zal worden verricht op basis van nacalculatie tegen de op dat moment geldende uurtarieven.

 

 

Artikel 8. Onderhoud
  • Slechts indien Partijen dit uitdrukkelijk overeenkomen zal Bechtle Diensten op het gebied van Onderhoud en reparaties verrichten voor Afnemer.
  • Indien Hardware in het kader van Onderhoud of reparatie (tijdelijk) niet beschikbaar is voor Afnemer en/of Bechtle de Hardware onder zich heeft, heeft Afnemer geen recht op vervangende Hardware tenzij en voor zover tussen Partijen afwijkende afspraken zijn gemaakt.
  • Bechtle is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor verlies van eventuele op de Diensten opgeslagen data als gevolg van Onderhoud of reparaties. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups en reservekopien van de op de Hardware opgeslagen data, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  • Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig melden van waargenomen fouten in hetgeen Bechtle in het kader van de Overeenkomst voor Afnemer dient te beheren of Onderhouden. Bechtle zal zich maximaal inspannen om eventuele geconstateerde of gemelde fouten zo spoedig mogelijk op te lossen. Eventuele nadere (prestatie)afspraken hieromtrent kunnen worden vastgelegd in een afzonderlijk te sluiten service level agreement.
  • In de kosten voor Onderhoud zijn niet inbegrepen de kosten die Bechtle in het kader van herinstallatie, vervoer van de Hardware, vervangen van verbruiksartikelen en onderdelen van Hardware en werkzaamheden ten gevolge hiervan. Bechtle is gerechtigd deze kosten apart in rekening te brengen bij Afnemer.
  • Indien blijkt dat Bechtle Onderhoud of werkzaamheden moet uitvoeren ten gevolge van of verband houdende met gebruiksfouten van Afnemer, onoordeelkundig gebruik door Afnemer, het niet tijdig melden van storingen door Afnemer, externe factoren en applicaties en toedoen van derden, mag Bechtle een aanvullende vergoeding in rekening brengen bij Afnemer.
  • In het geval dat de Afnemer, na inname en inspectie van Apparatuur door Bechtle, afziet van een reparatie, zal Bechtle de Apparatuur ongerepareerd retourneren. Bechtle is gerechtigd gemaakte kosten zoals retour-, inname- en inspectiekosten in rekening te brengen bij Afnemer.

 

 

Artikel 9. Geheimhouding
  • Bechtle en Afnemer zullen Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
  • De ontvangende Partij zorgt dat Vertrouwelijke Informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.
  • Partijen leggen de in dit artikel beschreven verplichtingen ook op aan werknemers en eventueel aan ingeschakelde derden aan wie de Vertrouwelijke Informatie wordt verstrekt.
  • De in dit artikel neergelegde verplichtingen gelden niet in het geval van informatie die:
   a) algemeen toegankelijk is of wordt voor het publiek door andere oorzaken dan bekendmaking door de ontvangende Partij in strijd met de Overeenkomst;
   b) al in bezit van de ontvangende Partij was voordat deze door of namens de verstrekkende Partij aan haar bekend werd gemaakt;
   c) op niet-vertrouwelijke en rechtmatige basis aan de ontvangende Partij beschikbaar wordt gesteld door een andere bron dan de verstrekkende Partij; of
   d) door de ontvangende Partij aantoonbaar zelfstandig is ontwikkeld.
  • Indien een Partij een bevel tot afgifte van Vertrouwelijke Informatie van een bevoegde instantie ontvangt, heeft zij het recht om tot afgifte over te gaan. De verstrekkende Partij wordt echter zo spoedig mogelijk (vooraf) over het bevel geïnformeerd, tenzij dit niet is toegestaan. Indien de verstrekkende Partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kort geding), zal de ontvangende Partij wachten met afgifte tot hierop is beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

 

 

Artikel 10. Prijzen en betalingen
  • Alle door Bechtle genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, reis- en verblijfskosten, telecommunicatiekosten en verzendkosten zoals kosten van koeriers, portikosten, en verzendmateriaal.
  • Bechtle heeft het recht om elke verandering van de factoren die op de prijs van Bechtle van invloed zijn, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, overige heffingen of belastingen, verhoging van het prijsindexcijfer van het CBS (lees: Consumentenprijsindex) en verhogingen van het NEA-prijsindexcijfer voor logistieke- en vrachttarieven door te berekenen aan Afnemer.
  • Alle prijzen vermeld in catalogi en op de website zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
  • Bechtle is gerechtigd om vooraf en elektronisch te factureren. Alle facturen dienen te worden betaald binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum.
  • Prijzen kunnen door Bechtle tussentijds met directe ingang worden verhoogd wegens gewijzigde tarieven van toeleveranciers voor Producten of Diensten die naar rato aan Afnemer worden doorbelast, zonder de mogelijkheid voor Afnemer om de Overeenkomst op te zeggen.
  • Indien Bechtle de prijzen verhoogt buiten de gevallen beschreven in dit artikel, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen en uiterlijk tot de datum waarop de prijsverhoging ingaat.
  • Afnemer is niet gerechtigd om enige op Afnemer rustende betalingsverplichting te verrekenen met enige vordering op Bechtle uit welke hoofde dan ook.
  • Reclames ter zake van de hoogte van de door Bechtle verzonden facturen dienen binnen maximaal 72 uur na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
  • Indien Afnemer een factuur niet binnen de betaaltermijn voldoet, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Bechtle is in een zodanig geval gerechtigd om over het bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties in rekening brengen of (indien hoger) een rente van vijf (5) procent per maand.
  • Indien Afnemer het factuurbedrag na aanmaning of ingebrekestelling wederom niet voldoet, heeft Bechtle het recht de vordering uit handen te geven en/of de levering van Producten of Diensten op te schorten totdat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan. In een dergelijk geval zijn zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten (daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus) voor rekening van Afnemer.
  • Bechtle is te allen tijde gerechtigd alvorens haar Diensten en/of Producten te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Afnemer te verlangen, al dan niet in de vorm van een bankgarantie, borgstelling of waarborgsom, waarbij Bechtle gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Afnemer aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Bechtle schadevergoeding te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.
  • Indien Bechtle goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in de nakoming van haar (betalings)verplichtingen zal tekortschieten, is Bechtle gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten als bedoeld in artikel artikel 20.9 van deze algemene voorwaarden terug te nemen. Afnemer zal in dat kader Bechtle vrije toegang verlenen tot haar terrein en/of gebouw teneinde Bechtle in staat te stellen haar rechten uit te oefenen. Na terugneming zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming betrekking hebbende kosten.

 

 

Artikel 11. Adviesdiensten en rapportages
  • Bechtle zal zich inspannen om te zorgen dat alle in het kader van de Overeenkomst geleverde adviezen, informatie, data, verslagen en rapportages volledig en accuraat zijn, maar kan hierover geen garanties geven.
  • Verstrekte adviezen, informatie, data, verslagen en rapportages zijn slecht bestemd voor eigen gebruik door Afnemer, tenzij anders overeengekomen.
  • Afnemer kan geen beroep doen op een fout of gebrek in het rapport of advies, indien na totstandkoming van de Overeenkomst zich tussentijdse wijzigingen aan de zijde van de Afnemer hebben voorgedaan en deze van invloed zijn geweest op het betreffende rapport of advies.
  • Afnemer kan geen beroep doen op een fout of gebrek in het rapport of advies, nadat de Overeenkomst tussen Partijen beeindigd is.

 

 

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten
  • De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Software en Materialen en op alle Producten en Diensten die Bechtle in het kader van de Overeenkomst levert, ontwikkelt, verstrekt of ter beschikking stelt, berusten bij Bechtle of diens licentiegevers. Afnemer dient deze zaken alsmede de daarin vervatte informatie, in het bijzonder knowhow betreffende de te leveren prestaties, te behandelen als Vertrouwelijke Informatie en niet aan derden ter beschikking te stellen.
  • Afnemer is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen aan de door Bechtle in het kader van de Overeenkomst verstrekte Materialen en Producten.
  • Het is Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten in Materialen en Producten te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent vertrouwelijk karakter uit Materialen en Producten van Bechtle te verwijderen.
  • Afnemer is verantwoordelijk voor eventuele aan Bechtle ter beschikking gestelde Materialen en Producten en garandeert dat het gebruik hiervan door Bechtle geen inbreuk zal maken op rechten van derden. Afnemer vrijwaart Bechtle voor claims van derden die verband houden met of voortvloeien uit voornoemde garantie.
  • Het is Bechtle toegestaan gebruik te maken van de (handels- en merk)naam en onderscheidingstekens van Afnemer voor promotionele doeleinden.

 

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid
  • Bechtle is richting Afnemer slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst.
  • Bechtle is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, zoals schade wegens gederfde omzet of winst, schade wegens gemistebesparingen, vertragingsschade of schade wegens verlies van gegevens.
  • Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de aansprakelijkheid van Bechtle voor directe schade per jaar beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat Afnemer op grond van de Overeenkomst aan Bechtle verschuldigd is gedurende zes (6) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Bechtle uitgekeerde bedrag.
  • Bechtle is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
  •  Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking van aansprakelijkheid van Bechtle komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Bechtle.Ten aanzien van opzet of bewuste roekeloosheid rust de bewijslast op Afnemer.
  • De aansprakelijkheid van Bechtle wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer Bechtle onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Bechtle ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bechtle in staat is adequaat te reageren.
  • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Afnemer de schade uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontdekking schriftelijk bij Bechtle meldt.
  • In afwijking van het voorgaande lid dient Afnemer in het geval van transportschade binnen 72 uur na aflevering van de betreffende Producten en/of Diensten schriftelijk melding te maken aan Bechtle.
  • Afnemer vrijwaart Bechtle voor enige aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van de Overeenkomst door Afnemer.

 

 

Artikel 14. Overmacht
  • Bechtle kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Bechtle kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hiervan het gevolg is.
  • Onder overmacht wordt te dezen verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Bechtle geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bechtle niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, vertragingen of uitblijven van levering door toeleveranciers, overmacht aan de zijde van toeleveranciers, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen (hetzij bij Bechtle hetzij bij haar toeleveranciers), transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals mobilisatie, oorlog, blokkade, oproer, daden van terreur, epidemie, pandemie, devaluatie, stakingen, personeelstekorten, in- en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in toelevering, brand, overstromingen, stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
  • Indien Bechtle door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren dan wel indien zij de Producten en Diensten niet (tijdig) kan leveren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
  • Voor zover Bechtle ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bechtle gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen.

 

 

Artikel 15. Overname van personeel
  • Het is Afnemer niet toegestaan om zolang de Overeenkomst voortduurt, alsmede drie (3) jaar na afloop daarvan, werknemers van Bechtle in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder schriftelijke toestemming van Bechtle.
  • Onder werknemers van Bechtle worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Bechtle of van één van de aan Bechtle gelieerde ondernemingen of die niet langer dan een jaar voor beëindiging van de Overeenkomst in dienst van Bechtle of van één van de aan Bechtle gelieerde ondernemingen waren, ongeacht de reden daarvan.
  • In het geval van niet-nakoming door Afnemer van het hiervoor beschreven verbod, is Afnemer aan Bechtle een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000 per overtreding en van € 1000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Bechtle om schadevergoeding te vorderen indien de daadwerkelijk geleden schade hoger is dan de door Afnemer verschuldigde boete.

 

 

Artikel 16. Duur en beëindiging
  • Een Overeenkomst in het kader van een vastomlijnd eenmalig project eindigt van rechtswege bij voltooiing van dat project.
  • De looptijd van een duurovereenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien daarin geen looptijd is vermeld, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor een initiële periode van twaalf (12) maanden.
  • Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt deze na de initiële looptijd telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde termijn.  
  • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met Bechtle is het geen van de Partijen toegestaan de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, behoudens de situaties omschreven in dit artikel, indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd.
  • Indien de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, mag deze door beide Partijen op ieder moment schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden.
  • Partijen mogen de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:
   a) de andere Partij faillissement aanvraagt of aan deze andere Partij faillissement wordt verleend;
   b) de andere Partij surseance van betaling aanvraagt of aan deze andere Partij surseance van betaling wordt verleend;
   c) de activiteiten van de andere Partij worden beëindigd of het bedrijf van de andere Partij wordt geliquideerd; of
   d) er beslag wordt gelegd op een deel van het vermogen van de andere Partij.
  • In het geval dat de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Bechtle op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
  • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, blijft Afnemer de al gefactureerde bedragen verschuldigd en ontstaan er geen verplichtingen tot ongedaanmaking. Afnemer kan uitsluitend het deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Bechtle is uitgevoerd.

 

 

Artikel 17. Wijzigingen
  • Bechtle heeft het recht om (onderdelen van) deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden door Bechtle ten minste een (1) maand van tevoren aan Afnemer kenbaar gemaakt.
  • Indien een door Bechtle aangekondigde wijziging van de algemene voorwaarden de positie van Afnemer negatief beïnvloedt, kan Afnemer hiertegen gemotiveerd schriftelijk bezwaar maken voordat de betreffende wijziging in werking treedt. In geval van bezwaar kan Bechtle de wijziging heroverwegen en besluiten om deze geheel of gedeeltelijk in te trekken.
  • Indien Bechtle besluit om de wijziging ondanks het bezwaar van Afnemer door te voeren, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen, en uiterlijk tot, de datum waarop de wijziging van kracht wordt.
  • Indien Afnemer niet binnen zeven (7) dagen na aankondiging door Bechtle gemotiveerd schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorgenomen wijziging, wordt Afnemer geacht met de wijziging in te stemmen.
  • Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wet- en regelgeving en wijzigingen die in het voordeel zijn van Afnemer, kunnen door Bechtle worden doorgevoerd zonder aankondiging. Afnemer heeft bij dergelijke wijzigingen niet het recht om bezwaar te maken en/of de Overeenkomst op te zeggen.

 

 

Artikel 18. Rechts- en forumkeuze
  • Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Eventuele geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Bechtle gevestigd is.
  • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

Artikel 19. Overige bepalingen
  • Het is beide Partijen niet toegestaan om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij.
  • In afwijking van het voorgaande heeft Bechtle het recht om zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst zonder toestemming over te dragen aan een moeder-, zuster, of dochteronderneming dan wel aan een derde Partij die de Producten en Diensten of de betreffende bedrijfsactiviteiten van Bechtle overneemt. Bechtle zal Afnemer zo spoedig mogelijk informeren indien een dergelijke overdracht heeft plaatsgevonden. 
  • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met Bechtle, zijn alle door Afnemer bestelde Producten of Diensten uitsluitend bestemd voor eigen, intern gebruik door Afnemer en niet voor wederverkoop. Indien Afnemer incidenteel een Dienst of Product wenst te verkopen aan een ander, dan dient Afnemer daarvoor toestemming te vragen aan Bechtle.
  • Indien een bepaling in de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  • Onder schriftelijk valt in de Overeenkomst ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat, ingebrekestellingen en ontbinding of opzegging van de Overeenkomst uitgezonderd.
  • De administratie en logbestanden van Bechtle gelden als authentiek bewijs, behoudens tegenbewijs van Afnemer.
  • Bechtle respecteert de privacy van haar Afnemers. Bechtle verwerkt en beschermt persoonsgegevens in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke eisen en in overeenstemming met haar privacyverklaring.

 

 

Hoofdstuk 2. Levering van Producten

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Levering van Producten' hebben betrekking op levering van Producten, waaronder Hardware (al dan niet via een Webshop), en aanverwante Diensten die Bechtle kan verrichten voor Afnemer.

 

 

Artikel 20. Koop van Producten
  • Partijen kunnen overeenkomen dat Afnemer Producten koopt van Bechtle. Slechts indien de Overeenkomst betrekking heeft op de koop van Producten, gelden daarvoor de voorwaarden zoals in dit artikel beschreven.
  • Na de totstandkoming van de Overeenkomst spant Bechtle zich in om de Producten conform de Overeenkomst aan Afnemer te leveren. Het risico op verlies, diefstal of beschadiging van de Producten gaat over op Afnemer op het moment dat de Producten op transport naar Afnemer zijn geplaatst.
  • Bechtle zal de Producten in beginsel afleveren op het bij Bechtle bekende adres van Afnemers onderneming.
  • Indien Partijen dit overeenkomen kunnen Producten ook op een ander adres of specifieke locatie in een pand van Afnemer, dan wel op een adres van een Eindgebruiker afgeleverd worden. Hiervoor kunnen door Bechtle aanvullende kosten in rekening worden gebracht.
  • Indien Afnemer door Bechtle te leveren Producten weigert, niet op een overeengekomen ophaalmoment afhaalt, foutieve informatie over het afleveradres verstrekt en/of levering van Producten door andere aan Afnemer toerekenbare redenen niet mogelijk is, is Bechtle gerechtigd de Producten voor risico van Afnemer op te slaan. Kosten voor (externe) opslag van Producten komen voor rekening van Afnemer. Indien de betreffende Producten niet binnen drie (3) maanden door Afnemer zijn afgehaald of afgeleverd zijn bij Afnemer, is Bechtle tevens gerechtigd de Producten aan derden af te staan of te verkopen. Voorgaande doet niet af eventuele openstaande betalingsverplichtingen van Afnemer en geeft Afnemer niet het recht op creditering van reeds voor de Producten betaalde bedragen.
  • Afnemer dient de geleverde Producten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen na aflevering te controleren op eventuele beschadigingen of andere gebreken. Voor zover sprake is van aan de buitenkant waarneembare beschadigingen, zoals transportschade,, dient Afnemer binnen tweeenzeventig (72) uur na aflevering hiervan melding te doen aan Bechtle. Indien Afnemer beschadigingen of andere gebreken vaststelt, dient Afnemer dit onverwijld en schriftelijk bij Bechtle te melden. Afnemer dient bij de melding voldoende te motiveren welke beschadigingen of gebreken er zijn en dient voldoende bewijs aan Bechtle mee te sturen om de gegrondheid van de melding te beoordelen.
  • Indien Afnemer niet binnen de in het vorige lid bedoelde termijn een beschadiging of gebrek aan Bechtle meldt, worden de Producten geacht zonder beschadigingen en gebreken te zijn afgeleverd.
  • Indien Bechtle de Producten op verzoek van Afnemer levert zonder verpakkingsmateriaal, komt dit voo risico van Afnemer en is Bechtle nooit aansprakelijk voor transportschade.
  • Alle door Bechtle aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van Bechtle totdat Afnemer het volledige daarvoor verschuldigde bedrag heeft voldaan. Afnemer heeft niet het recht om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken door te verkopen of te verpanden, dan wel op andere wijze te bezwaren.
  • Alle door Bechtle bij de dienstverlening te gebruiken apparatuur, software en andere materialen blijven het eigendom van Bechtle, ook indien Afnemer een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen ervan door Bechtle.
  • Afnemer is uitdrukkelijk niet bevoegd om Onderhoud of reparaties te laten verrichten door derden aan door Bechtle geleverde Hardware welke (nog) onder het eigendom(svoorbehoud) van Bechtle valt.
  • Afnemer zal Bechtle onverwijld op de hoogte stellen als een derde rechten wil vestigen of doen gelden dan wel beslag wil (laten) leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten zoals bedoeld in het vorige lid. Afnemer verleent hierbij aan Bechtle (of door Bechtle aangewezen derden) onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming om in een zodanig geval al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bechtle zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

 

Artikel 21. Huur van Producten
  • Partijen kunnen overeenkomen dat Afnemer Producten huurt van Bechtle. Slechts indien de Overeenkomst betrekking heeft op de huur van Producten, gelden daarvoor de voorwaarden zoals in dit artikel beschreven.
  • Na de totstandkoming van de Overeenkomst spant Bechtle zich in om de Producten conform de Overeenkomst aan Afnemer ter beschikking te stellen. Het risico op verlies, diefstal of beschadiging van de Producten gaat over op Afnemer op het moment dat de Producten op transport naar afnemer zijn gelaatst.
  • Bechtle verstrekt aan Afnemer voor de duur van de Overeenkomst, of indien er een afwijkende huurperiode is overeengekomen voor de duur van de overeengekomen huurperiode, het recht om de Producten te gebruiken conform de voorwaarden uit dit hoofdstuk en eventuele aanvullende voorwaarden die door Partijen zijn overeengekomen.
  • Afnemer zal de Producten slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor de Producten naar zijn aard bestemd is en zal daarbij de eventuele door de Bechtle en/of fabrikant verstrekte instructies nauwgezet opvolgen.
  • Het is Afnemer niet toegestaan om, zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van Bechtle, de Producten over te dragen, onder te verhuren, te verpanden of anderszins te bezwaren.
  • De Producten wordt geacht onbeschadigd te zijn afgeleverd, tenzij Afnemer uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na aflevering schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Bechtle aangeeft dat de Producten reeds vóór aflevering beschadigd was. Voor aan de buitenkant waarneembare gebreken geldt een klachttermijn van maximaal 72 uur na aflevering van de Producten.
  • Voor zover wettelijk is toegestaan, komen Partijen overeen dat de artikelen 7:203 tot en met 7:211 van het Burgerlijk Wetboek  zijn uitgesloten.
  • Enkel Bechtle is gerechtigd om de Producten te beheren en om Onderhoud of enige andere vorm van instandhouding of aanpassing van de Producten uit te voeren.
  • In het geval Afnemer zonder voorafgaande expliciete toestemming van Bechtle wijzigingen aanbrengt in de Producten is Afnemer gehouden de door Bechtle gemaakte kosten te vergoeden ten behoeve van het verhelpen van fouten, problemen of anderszins.
  • Afnemer dient de Producten gedurende de looptijd van de Overeenkomst (voor eigen rekening) adequaat verzekerd te houden tegen onder andere brand, waterschade en diefstal. Afnemer zal Bechtle op diens eerste verzoek bewijs hiervan overleggen.
  • Verlies, diefstal of beschadiging van de Producten doet niets af aan de overeengekomen betalingsverplichtingen van Afnemer. Eventuele kosten voor reparatie of vervanging van de Producten komen voor rekening van Afnemer.
  • Ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van de Producten, is Afnemer verplicht om Bechtle hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen. Bechtle spant zich in om in een zodanig geval de Producten op kosten van Afnemer binnen een redelijke termijn te (laten) herstellen of vervangen. Bechtle is tevens gerechtigd al haar schade en kosten als gevolg van het verlies, diefstal of beschadiging op Afnemer te verhalen.
  • Indien een derde partij beslag wil (laten) leggen op de Producten, daarop rechten wil vestigen dan wel rechten op de Producten te gelden wil maken, zal Afnemer Bechtle daarover onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen. Afnemer geeft hierbij aan Bechtle onvoorwaardelijk toestemming om in een zodanig geval alle plaatsen te betreden waar de Producten zich bevindt en deze terug te nemen.

 

 

Artikel 22. Installatie en configuratie van Hardware
  • Afnemer is zelf verantwoordelijk om door Bechtle geleverde Hardware na aflevering te installeren en te configureren, tenzij Partijen overeenkomen dat Bechtle deze installeert en/of configureert. Afnemer dient hierbij alle door Bechtle gegeven aanwijzingen en eventuele bij de Hardware geleverde instructies of documentatie strikt te volgen.
  • Indien overeengekomen, zal Bechtle de Hardware op een in de Overeenkomst bepaalde locatie en wijze installeren en/of configureren. Bechtle is gerechtigd om de installatie en/of configuratie van Hardware op een bepaalde locatie te weigeren indien de locatie volgens zijn professionele opinie niet mogelijk is, of de juiste werking van de Hardware op de betreffende locatie niet kan worden gegarandeerd.
  • Bechtle heeft het recht om derden in te schakelen ten behoeve van de installatie en/of configuratie van de Hardware zoals bedoeld in het vorige lid.
  • Afnemer zal Bechtle of de door Bechtle ingeschakelde derde(n) toegang verschaffen tot de aangewezen locatie en de noodzakelijke medewerking verlenen ten behoeve van de installatie en/of configuratie van de Hardware.
  • Afnemer blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste stroomvoorzieningen en netwerkaansluitingen. Indien de genoemde voorzieningen en andere redelijkerwijs noodzakelijke voorzieningen niet aanwezig zijn, is Bechtle mogelijk niet in staat om een correcte en volledige installatie en/of configuratie uit te voeren.
  • Indien partijen resultaten, deadlines of termijnen overeenkomen en Bechtle is voor de correcte nakoming daarvan (mede) afhankelijk van medewerking van of het voldoen aan bepaalde overgekomen voorwaarden door de Afnemer, is Bechtle nooit aansprakelijk voor het niet halen van deze resultaten, deadlines of termijn indien dit (mede) het gevolg is van het niet verlenen van medewerking of het niet voldoen aan de overeengekomen voorwaarden door Afnemer.

 

 

Artikel 23. Garanties op Hardware
  • Afnemer aanvaardt dat de Hardware alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Afnemer die aantreft op het moment van aflevering. Op de door Bechtle geleverde Hardware rust uitsluitend de door de fabrikant gegeven garantie, tenzij in de Overeenkomst expliciet aanvullende garanties worden afgegeven. Informatie over de fabrieksgarantie is op aanvraag bij Bechtle beschikbaar.
  • Indien Partijen bepaalde garanties overeenkomen, gelden deze niet voor beschadigingen of gebreken (1) die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, (2) die géén verband houden met de ondeugdelijkheid van de gebruikte materialen en/of de fabricage, (3) die zijn ontstaan als gevolg van het onjuist opslaan of bewaren van de Hardware, of (4) die het gevolg is van klimatologische of andere inwerkingen.

 

 

Artikel 24. Retourneren
  • Het retourneren van gekochte producten is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bechtle. Toestemming voor terugzending door Bechtle impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.
  • Gehuurde Hardware zal, indien de Overeenkomst afloopt of wordt beëindigd, door Bechtle zo spoedig mogelijk opgehaald worden.
  • Afnemer is gehouden Hardware in onbeschadigde staat aan Bechtle terug te leveren, behoudens normale slijtage van de Hardware. Indien Bechtle constateert dat Afnemer zonder schriftelijke toestemming van Bechtle veranderingen heeft aangebracht aan de Hardware, dan wel de Hardware beschadigd is, komen eventuele kosten voor vervanging of herstel voor rekening van Afnemer.
  • Eventuele met retourneren gepaard gaande kosten komen voor rekening van Afnemer.

 

 

Hoofdstuk 3. Levering van Software

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Levering van Software’ hebben betrekking op de levering van Software en aanverwante Diensten door Bechtle aan Afnemer.

 

 

Artikel 25. Licentie
  • Indien er door Bechtle op grond van de Overeenkomst bepaalde Software aan Afnemer geleverd wordt, verkrijgt Afnemer uitsluitend de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrechten die voortvloeien uit de Overeenkomst of die anderszins schriftelijk door Bechtle zijn toegekend.  
  • Indien door Bechtle aan Afnemer een softwarelicentie wordt verkocht of geleverd, is Afnemer, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, gehouden deze licentieovereenkomst rechtstreeks met de licentiegever af te sluiten. Bechtle wordt nimmer partij bij een dergelijke licentieovereenkomst. Afnemer vrijwaart Bechtle voor alle schade welke mogelijkerwijs voort kan vloeien uit de niet nakoming van een dergelijke licentieovereenkomst door Afnemer.
  • Tenzij anders overeengekomen geldt het gebruiksrecht op Software slechts voor de duur van de Overeenkomst en heeft het gebruiksrecht slechts betrekking op het gebruik van de Software door één persoon op één apparaat.
  • Kosten voor eventuele updates en upgrades van de Software zijn niet inbegrepen bij de Overeenkomst, tenzij de verstrekking hiervan uitdrukkelijk onderdeel uitmaakt van de overeengekomen Diensten.
  • Afnemer is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen aan de door Bechtle in het kader van de Overeenkomst verstrekte Software.
  • Afnemer heeft geen recht op een kopie van de broncode van de Software en het is nadrukkelijk niet toegestaan om deze middels reverse engineering, decomplilatie of vergelijkbare technieken te achterhalen, behoudens voor zover bij dwingend recht anders is bepaald.
  • Bechtle (of diens toeleverancier) kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van verstrekte Software. Indien Bechtle (of diens toeleverancier) dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Afnemer niet toegestaan om deze beveiliging te omzeilen of te verwijderen.  

 

 

Artikel 26. Implementatie en installatie van Software
  • Indien Partijen zijn overeengekomen dat de Software door Bechtle dient te worden geïmplementeerd of geïnstalleerd, zal Bechtle hiervoor zorgdragen overeenkomstig hetgeen hierover in de Overeenkomst is bepaald.
  • Bij de implementatie of installatie van de Software zal Afnemer alle benodigde medewerking verlenen en gehoor geven aan de redelijke verzoeken van Bechtle. Bechtle zal de Software na implementatie en/of installatie bij Afnemer opleveren.
  • Indien partijen resultaten, deadlines of termijnen overeenkomen en Bechtle is voor de correcte nakoming daarvan (mede) afhankelijk van medewerking van of het voldoen aan bepaalde overgekomen voorwaarden door de Afnemer, is Bechtle nooit aansprakelijk voor het niet halen van deze resultaten, deadlines of termijn indien dit (mede) het gevolg is van het niet verlenen van medewerking of het niet voldoen aan de overeengekomen voorwaarden door Afnemer.

 

 

Artikel 27. Garanties op Software
  • Afnemer aanvaardt dat de Software alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Afnemer die aantreft op het moment van (op)levering (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.
  • Afnemer dient zelf de middels de Software gedane berekeningen of verwerkingen van Klantdata te controleren. Bechtle garandeert niet dat alle berekeningen en/of verwerkingen te allen tijde foutloos zijn.

 

 

Hoofdstuk 4. Hosting en clouddiensten

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Hosting en clouddiensten’ hebben betrekking op de Diensten op het gebied van hosting en clouddiensten, waaronder tevens hosting van Webshops kan vallen, die Bechtle kan verrichten voor Afnemer.

 

 

Artikel 28. Toegang tot de Dienst
  • Om de toegang van Afnemer tot de Diensten te faciliteren is mogelijk een Account vereist. Indien de Overeenkomst dit vereist kan Bechtle voor of namens Afnemer (en indien nodig Eindgebruikers) een Account aanmaken en logingegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) ter beschikking stellen.
  • Alle logingegevens van Afnemer (en diens Eindgebruikers) zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met een andere persoon. Deze logingegevens dienen te worden behandeld als zijnde Vertrouwelijke Informatie.
  • Bechtle mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt vanaf de Accounts waarvoor zij aan Afnemer logingegevens heeft verstrekt, onder leiding en toezicht van Afnemer gebeurt.
  • Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal Afnemer direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Ook zal Afnemer direct melding maken bij Bechtle, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account en/of de Diensten.
  • Indien de Dienst middels een API-koppeling (Application Programming Interface) aan Afnemers eigen systeem gekoppeld wordt, zal Bechtle Afnemer een API key ter beschikking stellen. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de API-koppeling, tenzij Partijen anders overeenkomen. Voorts dient Afnemer de API key alleen te gebruiken voor het gebruik van de API door Afnemer. Zonder schriftelijke toestemming van Bechtle, mogen derden geen gebruik maken van de API key. Bechtle kan Afnemer na wijzigingen in de Diensten of Onderhoud een nieuwe API key ter beschikking stellen.

 

 

Artikel 29. Gebruiksregels
  • Afnemer garandeert dat de Diensten door hem of zijn Eindgebruikers niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de Diensten Materialen aan te bieden, te uploaden of te verspreiden die:
   a) kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
   b) inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haat zaaiend zijn;
   c) een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder grondslag verspreiden van persoonsgegevens van derden;
   d) hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) Materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten; of
   e) kinderpornografie, bestialiteitspornografie of animaties daarvan bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijke Materialen te vinden.
  • Afnemer onthoudt zich ervan overige klanten van Bechtle te hinderen of schade toe te brengen aan de systemen en netwerken van Bechtle of anderen. Het is verboden om processen of programma’s op te starten waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze Bechtle of anderen hinderen of schade toebrengen.
  • Indien naar het oordeel van Bechtle hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de systemen of netwerken van Bechtle of derden, is Bechtle gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
  • Bechtle mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met de in het vorige lid bedoelde maatregelen doorberekenen aan Afnemer indien het gevaar veroorzaakt wordt door of specifiek gericht is op de systemen van Afnemer.

 

 

Artikel 30. Notice-and-take-down
  • Indien Bechtle constateert of er door een derde op wordt gewezen dat door Afnemer met gebruikmaking van de Diensten onrechtmatige Materialen worden opgeslagen of verspreid, of met gebruikmaking van de Diensten anderszins onrechtmatig of in strijd met de Overeenkomst wordt gehandeld, kan Bechtle de toegang tot de betreffende Materialen en/of Diensten blokkeren, of de betreffende Materialen verwijderen, zonder daarbij een back-up te hoeven maken. Bechtle zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken en zal Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de genomen maatregelen.
  • Bechtle is gerechtigd om de naam, het adres en andere identificerende gegevens van Afnemer en/of Eindgebruikers af te geven aan een derde die klaagt dat Afnemer en/of de betreffende Eindgebruiker inbreuk maakt op diens rechten, mits is voldaan aan de hiervoor geldende vereisten die voortvloeien uit de wet en jurisprudentie.
  • Bechtle streeft ernaar om zo zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Afnemer en/of Eindgebruikers, maar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de volgens dit artikel genomen maatregelen.

 

 

Artikel 31. Gebruikslimieten
  • Bechtle kan limieten stellen aan de capaciteit (zoals de hoeveelheid dataverkeer, dataopslag, stroom, rekenkracht, et cetera) die Afnemer mag of feitelijk kan gebruiken via de Dienst. Indien Partijen hierover geen afspraken hebben gemaakt, geldt er een limiet op grond van fair use.
  • Van fair use is sprake als Afnemer maximaal twee keer zoveel capaciteit gebruikt als andere klanten van Bechtle in een vergelijkbare situatie doen.
  • Indien Bechtle vaststelt dat Afnemer het in dit artikel beschreven fair use beleid of de overeengekomen gebruikslimieten overtreedt, is Bechtle gerechtigd hier redelijke kosten voor in rekening te brengen dan wel, na voorafgaande waarschuwing aan Afnemer, de toegang tot of het gebruik van de Dienst te beperken.
  • Bechtle aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval van het niet correct functioneren van de Diensten indien Bechtle vaststelt dat Afnemer zich niet houdt aan het fair use beleid of de overeengekomen gebruikslimieten.

 

 

Artikel 32. Beschikbaarheid en back-ups
  • Bechtle zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten te realiseren, maar biedt hierover alleen garanties indien dit is overeengekomen in een aanvullende service level agreement.
  • Alleen als dit is overeengekomen in de Overeenkomst of service level agreement zal Bechtle regelmatig reservekopieën (back-ups) maken van door Afnemer op systemen van Bechtle opgeslagen Klantdata, en deze op verzoek, tegen een vergoeding, aan Afnemer beschikbaar stellen.

 

 

Artikel 33. Onderhoud
  • Bechtle zal Onderhoud uitvoeren op de Diensten.
  • Het uitvoeren van Onderhoud kan tot gevolg hebben dat de betreffende Diensten tijdelijk niet of slechts beperkt gebruikt kunnen worden. Indien Bechtle voorziet dat bepaald Onderhoud zal resulteren in gehele of gedeeltelijke niet-beschikbaarheid, zal Bechtle zich inspannen om de werkzaamheden uit te voeren op momenten waarop het gebruik van de Diensten beperkt is.
  • Bechtle zal zich inspannen om gepland Onderhoud, indien mogelijk, van tevoren te melden aan Afnemer.
  • Bechtle is niet gehouden om Onderhoud, Support of ondersteuning te leveren ten aanzien van oude versies van programmatuur waarvoor reeds een update is uitgerold.
  • Indien Afnemer een storing of gebrek meldt bij Bechtle, zal deze enkel in behandeling worden genomen indien het gebrek aantoonbaar en reproduceerbaar is.
  • Bechtle mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Afnemer welkom, maar Bechtle heeft het recht de aanpassingen niet door te voeren indien zij hiervoor redelijke gronden heeft. Bechtle streeft ernaar, maar is hiertoe niet gehouden, minstens twee (2) werkdagen van tevoren te melden dat updates zullen worden uitgevoerd. Afnemer kan in geen aanspraak maken op een aangekondigde update welke door omstandigheden niet is uitgevoerd.

 

 

Artikel 34. Klantdata
  • Alle rechten met betrekking tot Klantdata, inclusief eventuele Intellectuele Eigendomsrechten, berusten bij Afnemer. Bechtle verkrijgt het gebruiksrecht om de Klantdata te gebruiken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
  • Na afloop van de Overeenkomst, kan Bechtle, mits Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen volledig heeft voldaan, op verzoek van Afnemer een kopie van de Klantdata verstrekken in een hiervoor gebruikelijk bestandsformaat. Afnemer dient vóór de datum waarop de Overeenkomst afloopt een verzoek hieromtrent bij Bechtle in te dienen. Indien een dergelijk verzoek uitblijft, of wanneer Bechtle de gevraagde kopie heeft verstrekt, heeft Bechtle het recht om alle Klantdata (inclusief eventuele back-ups daarvan) te verwijderen. Bechtle is gerechtigd om alle met de verstrekking verbonden redelijke kosten door te berekenen aan Afnemer.

 

 

Hoofdstuk 5. Recyclingsdiensten

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Recyclingsdiensten' zijn van toepassing indien Bechtle Diensten op het gebied van doorverkoop, recycling en afvoer van Hardware en vernietiging van data voor Afnemer verricht.

 

 

Artikel 35. Opkoping, recycling en vernietiging
  • Bechtle zal de Hardware na totstandkoming van Overeenkomst inventariseren en inspecteren. Op basis van de inspectie zal Bechtle de Hardware categoriseren op basis van geschiktheid voor i.) opkoping en doorverkoop, ii.) recycling/vernietiging, en iii.) hergebruik.
  • Indien de Hardware, zulks ter beoordeling van Bechtle, in aanmerking komt voor opkoping en doorverkoop door Bechtle kan Bechtle aan Afnemer een aanbieding doen voor een eenmalige vergoeding voor overname van de Hardware van Afnemer, dan wel een percentage van de verkoopprijs met Afnemer afstemmen waarop Afnemer recht heeft wanneer Bechtle de Hardware verkoopt.

 

 

Artikel 36. Afvoer van Hardware
  • Bechtle haalt de af te voeren Hardware van Afnemer op, of kan Afnemer verzoeken de Hardware voor eigen risico en voor eigen rekening aan een door haar aangewezen adres te leveren. Vanaf het moment van fysieke overdracht van de Hardware van Afnemer naar Bechtle wordt de Hardware eigendom van Bechtle.
  • Het is de Afnemer niet toegestaan om de Producten welke gezien hun aard niet geschikt zijn om in de buitenlucht te worden gebruikt of buiten het bedrijf van de Afnemer kunnen worden gebruikt, buiten het bedrijf van de Afnemer te (laten) plaatsen.
  • Afnemer staat ervoor in dat de Hardware geen gevaarlijke afvalstoffen bevat, zoals chemisch afval, giftige, bijtende, explosieve of radioactieve stoffen, alsmede andere stoffen die voor mens en milieu gevaarlijk kunnen zijn.
  • Indien Bechtle (ter plaatse) beslist dat de Hardware en/of bepaalde stoffen of materialen niet geschikt zijn voor afvoer door Bechtle dan wel in strijd met het voorgaande lid door Afnemer voor afvoer worden aangeboden, is Bechtle te allen tijde gerechtigd de betreffende Hardware, stoffen of materialen, te weigeren.
  • Slechts indien Partijen dit uitdrukkelijk overeengekomen zijn, zal Bechtle verpakkingsmaterialen van Afnemer afvoeren.

 

 

Artikel 37. Data op de Hardware
  • Voor zover niet tussen Partijen anderszins overeengekomen, is Afnemer zelf verantwoordelijk voor het maken van eventueel benodigde backups en kopieën van op de Hardware opgeslagen data. Bechtle is niet aansprakelijk voor verwijdering van op de afgevoerde Hardware opgeslagen data.
  • Tenzij Partijen anders overeenkomen is Bechtle niet aansprakelijk voor verlies van op de afgevoerde Hardware opgeslagen data en is Afnemer zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van op Hardware opgeslagen data voordat deze aan Bechtle ter beschikking wordt gesteld.
 1.  

Versiebeheer

Versie 1.0, van 01 april 2020, volledige herziening en vernieuwing van de algemene voorwaarden uit 06 juli 2015.

Versie 1.1, van 01 april 2022, aanpassing van de prijsindex onder artikel 10.2 van het prijsindexcijfer van het Centraal Plan Bureau (‘CPB’) naar het Consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statitiek (‘CBS’).

Versie 1.2, van 01 maart 2023, toevoeging van een prijsindexering onder artikel 10.2 van het prijsindexcijfer van de NEA voor logistieke- en vrachttarieven, verwijdering van artikel 10.5.

 


 

Business tot 30 september 2023:

PDF DOWNLOAD