Privacyverklaring ARP Nederland B.V.

Welkom op onze website! Fijn dat u interesse heeft in onze onderneming. Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de toepasselijke privacywetgeving stelt.

In deze privacyverklaring informeren wij u over het verwerken van uw persoonsgegevens en over de aan u toegekende rechten. Persoonsgegevens betreffen hierbij alle informatie die een identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken. Hiertoe behoren vooral naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook het IP-adres. Er is sprake van anonieme gegevens wanneer deze gegevens niet terug te voeren zijn op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

We gebruiken uw gegevens voor zakelijke betrekkingen, het vervullen van contractuele en wettelijke verplichtingen, het uitvoeren van contractuele relaties, het aanbieden van producten en services evenals het versterken van klantrelaties, wat ook analyses voor marketingdoeleinden, klanttevredenheidsonderzoeken en mailings kan bevatten.

Uw toestemming is tevens een toestemmingsbepaling inzake gegevensbescherming. Hiermee lichten we u in over de doelstellingen van gegevensverwerking en over uw recht op herroeping. Mocht de toestemming ook betrekking hebben op het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, dan zullen we daar in de toestemming nadrukkelijk op verwijzen, Art. 88 par. 1 EU AVG.

Een verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgebonden gegevens als bedoeld in Art. 9 paragraaf 1 EU AVG gebeurt alleen dan, als dit op grond van rechtsregels noodzakelijk is en er geen reden is om aan te nemen dat uw legitieme belangen bij uitsluiting van de verwerking prevaleren, Art. 88 par. 1 EU AVG.

Rechten van de betrokkene

Allereerst willen wij u informeren over uw rechten als betrokkene. Dit is vastgelegd in de artikelen 15 tot 22 AVG en omvat:

 

  • – het recht van inzage van de betrokkene (artikel 15 AVG);
  • – het recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) (artikel 17 AVG);
  • – het recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
  • – het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG);
  • – het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG);
  • – het recht van bezwaar (artikel 21 AVG).
  •  

Om uw rechten te doen gelden, gelieve contact op te nemen met onze Privacy Afdeling via privacy.benelux@bechtle.com. Hetzelfde geldt voor vragen over gegevensverwerking door onze onderneming.

Bovendien heeft u een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In verband met het bezwaarrecht graag in acht nemen dat wanneer wij persoonsgegevens verwerken ten behoeve van mailings, u altijd het recht heeft om zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Dit geldt ook voor het profileren, in zoverre dit samenhangt met mailings.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het verwerken ten behoeve van mailings, dan zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerken. Bezwaar maken is kosteloos en hoeft niet in een bepaalde vorm te gebeuren. Richt uw bezwaar het liefst aan onze Privacy Afdeling via  privacy.benelux@bechtle.com.

Voor het geval dat wij uw gegevens verwerken om legitieme doelstellingen te vervolgen, kunt  u altijd bezwaar maken tegen deze verwerking om bijzondere persoonlijke redenen. Dit geldt ook voor het profileren op basis van deze bepalingen. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen bewijzen, die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking ter vaststelling, ter uitoefening of ter verdediging van rechtsvorderingen dient. 

Categorieën persoonsgegevens / Bronnen van herkomst van persoonsgegevens

Welke gegevens wij verwerken, bepaalt de betreffende context. Dit hangt ervan af of u bijvoorbeeld online een bestelling plaatst, een aanvraag indient via ons contactformulier, solliciteert of reclameert.

Let erop dat wij informatie voor speciale verwerkingssituaties zo nodig ook apart op een geschikte plek ter beschikking stellen, bijv. ten aanzien van het uploaden van sollicitatiedossiers.

 

Bezoek webshop: Tijdens het bezoek aan deze webshop brengt uw browser de volgende soorten gegevens over, die bij ons worden opgeslagen: het IP-adres van de computer, de serveraanvragen (bijv. opgevraagde pagina’s) en het tijdstip, het type browser, de referrer-URL (dit is het adres van de website, die u voor de onze heeft bezocht, als u via een hyperlink op onze website terecht bent gekomen).

De eerste drie soorten gegevens zijn technisch vereist teneinde de opgevraagde pagina’s van deze webshop goed weer te geven. Daarnaast kunnen wij deze gegevens zo nodig gebruiken om een veilig beheer van deze webshop te handhaven (bijv. het beschermen van de webshop tegen hacking). De referrer-URL wordt in anonieme vorm gebruikt voor advertentiestatistieken. Voor veiligheidstechnische redenen en vooral ter bescherming van onze webservers tegen aanvalspogingen worden dit soort gegevens conform artikel 6 lid 1 onder f AVG eveneens voor bepaalde tijd opgeslagen.

 

Contactaanvraag: Via onze webshop kunt u verschillende aanvragen doen, bijvoorbeeld vragen stellen over een bestelling of opmerkingen plaatsen over onze webshop. Afhankelijk van de aanvraag kunt u contact opnemen via een telefoonnummer en/of een contactformulier. Via dit contactformulier kunt u ons de vereiste contactgegevens (bijv. naam, telefoonnummer of e-mailadres) en uw bericht sturen. Deze gegevens worden gebruikt voor het klantencontact en voor het beantwoorden/voldoen aan uw verzoek.

 

Bestelproces: Via onze webshop kunt u als onderneming (zakelijke klant) producten rondom informatietechniek bestellen. Voor de afhandeling van de opdracht hebben wij uw contactgegevens, uw factuur-/leveradres en uw betaalgegevens (bankrekeningnummer en dergelijke) nodig.

In het kader van de registratie in de webshop wordt uw kredietwaardigheid gecontroleerd.

 

Online sollicitaties: Mogelijk is een online sollicitatietool aanwezig waarmee u kunt solliciteren op een concrete vacature of waarmee u ons uw open sollicitatie kunt toesturen. Voor de afhandeling van de sollicitatieprocedure worden noodzakelijkerwijs aanhef, naam, voornaam en contactgegevens verzameld. Alle andere gegevens worden op vrijwillige basis verzameld en verwerkt. Als u tijdens de sollicitatie uw profielen op social media vermeld, dan gebruiken wij ook de gegevens die we toelaatbaar verkregen hebben via deze openbare zakelijke netwerken.

 

Nieuwsbrieven: Via onze webshop kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Teneinde onze nieuwsbrief aan u te versturen, zijn wij genoodzaakt uw naam, voornaam en e-mailadres te verwerken. Voor statistische doeleinden passen wij anonieme link-tracking toe.

 

Winacties: Mogelijk kunt u van tijd tot tijd deelnemen aan winacties. Hierbij is het afhankelijk van de winactie, welke gegevens precies worden verzameld. Meestal worden gegevens zoals naam, voornaam en contactgegevens.

Doeleinden en rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens worden de bepalingen van de AVG en alle overige geldende bepalingen inzake gegevensbescherming nageleefd. Rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking vloeien in het bijzonder voort uit artikel 6 AVG.

Wij gebruiken uw gegevens voor zakelijke betrekkingen, het vervullen van contractuele en wettelijke verplichtingen, het uitvoeren van contractuele relaties, het aanbieden van producten en services evenals het versterken van klantrelaties, wat ook analyses voor marketingdoeleinden, klanttevredenheidsenquêtes en mailings kan bevatten. Bijv. wanneer u op onze website een product of dienst bestelt en daarbij uw gegevens invoert, verwerken wij uw gegevens voor het afhandelen en leveren van uw bestelling. Als u uw gegevens achterlaat zodat wij contact met u op kunnen nemen over onze producten of diensten, verwerken wij uw gegevens voor dat doeleinde. In dergelijke gevallen is de wettelijke verwerkingsgrondslag zowel uw toestemming als de noodzaak om een overeenkomst met u uit te voeren of voor te bereiden.

Een verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgebonden gegevens als bedoeld in artikel 9 lid 1 AVG gebeurt alleen dan, als dit op grond van rechtsregels noodzakelijk is en er geen reden is om aan te nemen dat uw legitieme belangen bij uitsluiting van de verwerking prevaleren.

Opslagduur van de gegevens

Wij slaan uw gegevens op, zolang als wij ze nodig hebben voor de betreffende verwerkingsdoelstelling. Let erop dat vele bewaartermijnen bepalen dat gegevens verder opgeslagen (moeten) worden. Dit betreft vooral verplichte commercieel-juridische en fiscaal-juridische bewaarverplichtingen (bijv. het Wetboek van Koophandel, Belastingwet, enz.). Voor zover geen aanvullende bewaarverplichtingen bestaan, worden de gegevens na het bereiken van de doelstelling routinematig verwijderd.

Hierbij komt dat wanneer wij met u overeenkomen dat wij uw gegevens langer voor u bewaren zodat u deze nog kunt raadplegen, bewaren wij uw gegevens totdat u aangeeft dat de gegevens verwijderd moeten worden.

Verstrekking van gegevens aan derden / Ontvangen van gegevens van derden

Binnen onze onderneming waarborgen wij dat alleen die personen uw gegevens ontvangen, die deze nodig hebben voor het vervullen van contractuele en wettelijke verplichtingen.

Onze onderneming is voor verschillende processen aangesloten bij het concern “Bechtle AG” en andere Bechtle-dochtermaatschappijen. In het kader van aankopen en aanvragen kan het voorkomen dat ondernemingen van Bechtle hierbij betrokken zijn.

Daarnaast kan het noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met uw organisatie, dat wij uw gegevens aan een toeleverancier verstrekken. Zo verstrekken wij de adresgegevens van uw organisatie aan onze vervoerder, om uw bestelling te kunnen bezorgen. Als u de bestelling heeft geplaatst, kunnen voor dat doeleinde ook uw contactgegevens aan de vervoerder worden verstrekt. Ook kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat een betaaldienstverlener uw persoonsgegevens verwerkt, om de overeenkomst met u uit te voeren of voor te bereiden. Daarnaast kan het zo zijn dat een fabrikant of (online) softwareaanbieder van wie u via ons een product of dienst van afneemt of wilt afnemen, uw gegevens nodig heeft om een overeenkomst met u uit te voeren of voor te bereiden. Tevens kunnen wij contactgegevens of bedrijfsgegevens ontvangen van fabrikanten van hardware of leveranciers van softwareproducten, of via de Kamer van Koophandel.

Uiteraard kunnen wij in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Dit gebeurt dan op grond van het gerechtvaardigde belang dat wij en anderen hebben dat onze website niet wordt misbruikt voor frauduleuze of anderszins onrechtmatige doeleinden.

In overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, en om de veiligheid en rechtmatigheid van de gegevensverwerking te waarborgen, trachten wij altijd een (verwerkers)overeenkomst af te sluiten wanneer wij persoonsgegevens verwerken ten behoeve van een ander bedrijf, of wanneer wij persoonsgegevens laten verwerken door een ander bedrijf.

Hierbij komt dat wanneer wij met u overeenkomen dat wij uw gegevens langer voor u bewaren zodat u deze nog kunt raadplegen, bewaren wij uw gegevens totdat u aangeeft dat de gegevens verwijderd moeten worden.

Verstrekking van gegevens aan derde landen

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

 

Gegevensoverdracht naar derde landen (landen buiten de Europese Unie resp. de Europese Economische Ruimte) vindt alleen dan plaats, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven, of als u ons daartoe toestemming heeft verleend, of als dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst. 

Onze onderneming draagt uw persoonsgegevens over aan de tot het concern behorende ondernemingen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, namelijk in Zwitserland. Getracht wordt de naleving van het gegevensbeschermingsniveau te waarborgen door bindende Standaard Contractuele Clausules (ook bekend als EU Modelclausules), zakelijke regelgeving inzake gegevensbescherming, enz.

Wanneer u bij ons een (online) product of dienst afneemt van een fabrikant of leverancier uit de Verenigde Staten, is het mogelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, zoals een certificering onder het EU-US Privacy Shield en/of een verwerkersovereenkomst met modelclausules die door de Europese Commissie zijn opgesteld. U wordt aangeraden om zelf te controleren of de betreffende partij de juiste maatregelen heeft getroffen. Bij grote partijen, zoals Microsoft, is dat in het algemeen het geval. Meer informatie over het Privacy Shield vind je op: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.

Gebruikersprofielen / Webtracking-methode

Oracle Eloqua
Onze website maakt gebruik van de Eloqua Services van Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, op basis van onze legitieme belangen (ter analyse, optimalisatie en exploitatie van onze website conform artikel 6, paragraaf 1, lid f van de EU AVG) voor een goede communicatie met onze klanten.
Eloqua plaatst een permanent cookie op uw apparaat, indien deze er nog niet op staat. Als u al eerder een website hebt bezocht die gebruik maakt van Eloqua, dan staat deze Eloqua-cookie wellicht op uw apparaat.
Hoewel deze cookie geen specifiek persoonlijke informatie bevat, kan de informatie naderhand herleid worden tot een natuurlijke persoon als deze gekoppeld wordt aan meer informatie, en wel op de volgende manieren:
Wij gebruiken de Eloqua-cookie om uw bezoek aan onze website te analyseren en hiermee onze website continu te kunnen verbeteren. E-mails die met behulp van Eloqua worden verstuurd, gebruiken tracking-technologieën. Wij gebruiken deze gegevens om te weten te komen, welke thema’s u interessant vindt. Hiervoor verzamelen we gegevens, zodat we weten of onze e-mails worden geopend en welke links u heeft aangeklikt. Deze informatie gebruiken we vervolgens om de e-mails die we u sturen en de door ons verzorgde services te verbeteren.
De volgende gegevens kunnen hierbij worden verzameld: aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres.
In enkele gevallen ondersteunen groepsmaatschappijen en dienstverleners Oracle bij het uitvoeren van zijn taken. Oracle heeft een lijst van deze partijen.
Gegevensoverdracht in derde landen (buiten de Europese Unie resp. de Europese Economische Ruimte) kan plaatsvinden. Oracle stuurt uw persoonsgegevens door aan een dienstverlener of aan een groepsmaatschappij buiten de Europese Economische Ruimte. De naleving van het gegevensbeschermingsniveau wordt o.a. gewaarborgd door Standaard Contractuele Clausules (ook bekend als EU Modelclausules).
Uw gegevens worden gedurende een periode van 25 maanden opgeslagen in de Oracle Marketing Cloud.
Meer informatie over gegevensbescherming in samenhang met het gebruik van Eloqua vindt u hier: Oracle Privacy Policy.
Als u het gebruik van Eloqua-cookies wilt voorkomen, klik dan op de volgende link: Eloqua Opt-Out

Onze website maakt gebruik van Hotjar, een webanalyse-service die gegevens verzamelt en opslaat, om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te maken. Met deze profielen wordt het bezoekersgedrag geanalyseerd en kunnen we onze webshop optimaliseren en beter laten aansluiten op uw behoeften. Hiervoor gebruiken we cookies. Uw IP-adres wordt niet opgeslagen. U kunt altijd bezwaar maken tegen het opslaan van uw anoniem verzamelde gegevens via: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Veilige gegevensoverdracht

Teneinde de gegevens die bij ons zijn opgeslagen zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang van ongeoorloofde personen, maken wij gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Zo is de verbinding tussen uw device en onze website altijd versleuteld (met SSL/TLS/HTTPS of een vergelijkbare techniek), waarbij altijd actuele versleutelingsprotocollen worden gebruikt.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat de systemen waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt, afgeschermd zijn tegen toegang en gebruik door onbevoegden, door toegangscontrole en authenticatie (zoals wachtwoorden of multifactor-authenticatie).

Uiteraard zorgen wij ook dat onze systemen regelmatig van (beveiligings)updates worden voorzien en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bovendien bieden wij onze gebruikers bij het gebruik van contactformulieren en bij sollicitaties een content-encryptie (versleuteling van de inhoud) aan. Het decoderen van deze gegevens kan alleen door ons worden uitgevierd. Bovendien bestaat de mogelijkheid om alternatieve communicatiekanalen te gebruiken (bijv. via de post).

Met alle partijen die uw persoonsgegevens moeten verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst met u, trachten wij een verwerkersovereenkomst te sluiten om de veiligheid en rechtmatigheid van de gegevensverwerking te waarborgen.

Wanneer u via ons producten of diensten aanschaft waarbij persoonsgegevens worden verwerkt en waarbij u zelf een (gebruiks)overeenkomst met de fabrikant of leverancier aangaat, wordt u aanbevolen om zelf te controleren of de fabrikant of leverancier naar uw maatstaven voldoende beveiligingsmaatregelen toepast voor de bescherming van persoonsgegevens.

Nieuwsbrief (artikel 6 lid 1 onder a AVG)

Via onze website kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Wanneer u ons daarvoor expliciete toestemming geeft, bijvoorbeeld door uw e-mailadres voor dat doeleinde in te vullen of een check-box aan te vinken, wordt u toegevoegd aan de lijst van abonnees. Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag. De verplichte velden betreffen enkel e-mailadres en naam en die gegevens worden gebruikt voor het versturen van de gepersonaliseerde nieuwsbrief. Om technische en wettelijke redenen wordt bij het abonneren op de nieuwsbrief ook uw IP-adres verwerkt.

Wanneer u al bepaalde producten of diensten van ons afneemt, kunnen wij u ook op de hoogte houden van gerelateerde producten of diensten, tenzij u aangeeft dat niet op prijs te stellen, bijvoorbeeld door een check-box uit te vinken.

Daarbuiten wordt uw e-mailadres alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt zich natuurlijk altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan elke nieuwsbrief en zodoende uw toestemming herroepen. Verder kunt u zich ook altijd direct afmelden voor de nieuwsbrief via onze website.

In onze webshop kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Het ingevulde e-mailadres bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag; alleen het e-mailadres is een verplicht veld. Om technische en wettelijke redenen wordt bij het abonneren op de nieuwsbrief ook uw IP-adres verwerkt.

Onze nieuwsbrieven bevatten zogenoemde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om een logboekregistratie en -analyse mogelijk te maken. Hierdoor kan een statistische evaluatie van het succes of falen van online-marketing-campagnes worden gemaakt. Op basis van de geïntegreerde telpixels kan gedetecteerd worden of en wanneer een e-mail werd geopend door een betrokkene en welke links in de e-mail door de betrokkene werden opgeroepen.

De logboek-analyse wordt uitgevoerd door Oracle Eloqua (“Eloqua”). Onze website maakt gebruik van de Eloqua Services op basis van onze legitieme belangen (ter analyse, optimalisatie en exploitatie van onze website conform artikel 6, paragraaf 1, lid f van de EU AVG).

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de telpixels in de nieuwsbrieven worden door Eloqua opgeslagen en geëvalueerd om het verzenden van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De privacyverklaring van Eloqua vindt u hier: https://www.oracle.com/legal/privacy/services-privacy-policy.html

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de telpixels in de nieuwsbrieven worden door Eloqua opgeslagen en geëvalueerd om het verzenden van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Wij gebruiken de Eloqua-cookie om uw bezoek aan onze website te analyseren en hiermee onze website continu te kunnen verbeteren. E-mails die met behulp van Eloqua worden verstuurd, gebruiken tracking-technologieën. Wij gebruiken deze gegevens om te weten te komen, welke thema’s u interessant vindt. Hiervoor verzamelen we gegevens, zodat we weten of onze e-mails worden geopend en welke links u heeft aangeklikt. Deze informatie gebruiken we vervolgens om de e-mails die we u sturen en de door ons verzorgde services te verbeteren.

U kunt zich uiteraard te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan elke nieuwsbrief en zodoende uw toestemming herroepen. Voorts heeft u de mogelijkheid om uw toestemming te e-mailen naar newsletter_nl@arp.com of per post te versturen aan ARP Nederland BV, Withuisveld 30, 6226 NV Maastricht.

Webshop (artikel 6 lid 1 onder b AVG)

Wij verwerken de ingevulde gegevens op het bestelformulier alleen om de overeenkomst uit te voeren resp. af te handelen, voor zover u niet toestemt met een verder gebruik.

Er wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, doordat u alleen die gegevens moet invullen die voor de uitvoering van het contract resp. voor het vervullen van onze contractuele plichten nodig zijn (dus naam, adres, e-mailadres en de benodigde betaalgegevens voor de gekozen betaalwijze) of waartoe we wettelijk verplicht zijn om ze te verzamelen.

Bovendien wordt om technische en wettelijke redenen het IP-adres verwerkt. Zonder deze gegevens moeten wij het afsluiten van het contract helaas weigeren, omdat wij dit dan niet kunnen uitvoeren, of moeten we in voorkomend geval een bestaand contract beëindigen. Uiteraard mag u als u wilt nog meer gegevens verstrekken.

Registratie / Account (artikel 6 lid 1 onder a en b AVG)

Via onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door hun persoonsgegevens in te vullen. Het voordeel is dat u vooral uw bestelgeschiedenis kunt bekijken en uw ingevulde gegevens voor het bestelformulier worden opgeslagen. Bij een nieuwe bestelling hoeft u deze dan niet opnieuw in te vullen.

Registratie is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract (via onze webshop) met u of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, omdat alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de registratie als verplicht veld van een sterretje (*) zijn voorzien. Dit zijn bijv. het e-mailadres en wachtwoord inclusief herhaling van het wachtwoord.

Voor het bestellen in onze webshop hebben we voor de levering bovendien gegevens met betrekking tot het factuuradres nodig (aanhef, voornaam, achternaam, adres). Als het afleveradres niet hetzelfde is als het factuuradres, dan moeten bovenstaande gegevens ook ingevuld worden voor het afleveradres.

Door registratie op onze website worden bovendien het IP-adres van de gebruiker, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens). Door te klikken op de button “Registreer nu” geeft u toestemming om uw gegevens te verwerken.

Let op: het door u opgegeven wachtwoord wordt bij ons versleuteld opgeslagen. Onze medewerkers kunnen dit wachtwoord niet lezen. Ze kunnen u niet verder helpen als u uw wachtwoord bent vergeten. 

Gebruik in dit geval de functie “Wachtwoord vergeten”, waarmee u een automatisch aangemaakt nieuw wachtwoord per e-mail krijgt toegestuurd. Geen medewerker is bevoegd om telefonisch of schriftelijk naar uw wachtwoord te vragen. Geef daarom nooit uw wachtwoord, mocht u dergelijke vragen krijgen. 

Wanneer het registratieproces is voltooid, zijn uw gegevens bij ons opgeslagen voor het gebruik van uw beveiligde account. Zodra u zich op onze website aanmeld met uw e-mailadres als gebruikersnaam en uw wachtwoord, worden deze gegevens ter beschikking gesteld voor de door u uitgevoerde handelingen op onze website (bijv. voor bestellingen in onze webshop). Uitgevoerde bestellingen kunt u in de bestelgeschiedenis bekijken. Hier kunt u ook wijzigingen in het factuur- of afleveradres doorgeven.

Geregistreerde personen kunnen zelf wijzigingen/correcties aanbrengen in het factuur- of afleveradres in de bestelgeschiedenis. Onze klantenservice helpt u ook graag met wijzigingen/correcties. U kunt uw registratie resp. account natuurlijk ook weer opheffen resp. verwijderen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen.

Betalingssystemen (artikel 6 lid 1 onder a en b AVG) / Kredietwaardigheidscheck (artikel 6 lid 1 onder f AVG)

Via onze webshop kunt u betalen op rekening, met creditcard of via iDeal. Hiervoor worden de betreffende gegevens verzameld die relevant zijn voor de betaling en om uw bestelling en afwikkeling van uw betaling te kunnen uitvoeren. Bovendien wordt om technische en wettelijke redenen het IP-adres verwerkt. 

Er wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, doordat u alleen die gegevens moet invullen die voor de uitvoering van het afwikkelen van de betaling en daarmee het afhandelen van het contract nodig zijn of waartoe we wettelijk verplicht zijn om ze te verzamelen. Zonder deze gegevens moeten we het afsluiten van het contract helaas weigeren, omdat wij dit dan niet kunnen uitvoeren. 

Het door ons gebruikte betaalsysteem maakt gebruik van SSL-versleuteling voor een beveiligde gegevensoverdracht. 

 

Opmerking bij het betalen op rekening: Wanneer u in onze webshop kiest voor betalen op rekening, dan voeren wij een kredietwaardigheidscheck uit. Hiervoor worden relevante gegevens voor de kredietwaardigheid doorgegeven aan Creditsafe Nederland, Jan Pietersz. Coenstraat 10, 2595 WP Den Haag (“Creditsafe”). De gegevens worden door ons handmatig doorgegeven aan Creditsafe om kredietwaardigheids- resp. kredietrisico’s vast te stellen en dienen ter voorbereiding resp. ter uitvoering van een contract evenals ter afrekening. Creditsafe verwerkt de gegevens van onze klanten zoals bijvoorbeeld bedrijfsnaam, rechtsvorm, vestigingsadres, wettelijke vertegenwoordiger en contactpersonen (naam, voornaam, e-mailadressen en telefoon-/faxnummers) evenals factuurgegevens.

Meer informatie is te vinden op: https://www.creditsafe.com/nl/nl/meer/support/gdpr.html

 

 

Opmerking bij het betalen met een creditcard: Zoals gebruikelijk bij creditcards worden de creditcardgegevens door onze dienstverlener Wirecard gecontroleerd en wordt een kredietwaardigheidscheck uitgevoerd. 

 

Opmerking bij automatische betalingen: Zoals gebruikelijk bij automatische incasso’s worden uw bankgegevens verzameld om het overeengekomen bedrag van uw rekening af te schrijven.

Vacatureportal (artikel 6 lid 1 onder a en b AVG)

Mogelijk kunt u via een online sollicitatietool op onze website solliciteren op een concrete vacature of kunt u ons een open sollicitatie toesturen. Voor de afhandeling van de sollicitatieprocedure worden noodzakelijkerwijs aanhef, naam, voornaam en contactgegevens verzameld. Om technische en wettelijke redenen wordt bovendien het IP-adres verwerkt. Alle andere gegevens worden op vrijwillige basis verzameld en verwerkt. Als u tijdens de sollicitatie uw profielen op social media vermeld, dan gebruiken wij ook deze gegevens die wij toelaatbaar verkregen hebben via deze openbare zakelijke netwerken.

Bij het verzamelen van uw persoonsgegevens in het kader van de vacatureportal wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, doordat u alleen die gegevens hoeft in te vullen die we nodig hebben om uw sollicitatiedossier te controleren, zoals bijv. uw CV, of waartoe wij wettelijk verplicht zijn om ze te verzamelen. Deze verplichte gegevens zijn voorzien van een *(sterretje). Zonder deze gegevens kunnen wij uw sollicitatiedossier helaas niet controleren en daarom weigert ons sollicitatiesysteem in dit geval het uploaden van uw sollicitatiedossier. Uiteraard kunt u vrijwillig gegevens toevoegen aan uw sollicitatieformulier.

Wij zijn ons bewust van het belang van uw gegevens en verwerken de door u in het kader van het sollicitatieformulier ingevulde persoonsgegevens alleen met als doel de effectieve en correcte afhandeling van de sollicitatieprocedure en om in het kader van het sollicitatieproces contact met u op te nemen. Geen gegevens worden aan derden verstrekt zonder uw toestemming.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij passende veiligheidsmaatregelen. Uw sollicitatiedossier wordt door ons sollicitatiesysteem in gecodeerde vorm verzonden.

Wij slaan uw gegevens voor bovenstaande doelstelling op, totdat de sollicitatieprocedure is afgesloten en desbetreffende termijnen zijn verlopen. U kunt uw sollicitatiedossier langer door ons laten opslaan, indien u ons hier expliciet toestemming voor geeft. Uw toestemmingsverklaring kunt u uiteraard te allen tijde zonder opgave van redenen voor de toekomst herroepen. Hiervoor verwijzen wij u naar de contactgegevens.

Geautomatiseerde afzonderlijke beslissingen

Onze organisatie maakt geen gebruik van geheel geautomatiseerde verwerkingsprocessen om tot een beslissing te komen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen Privacystatement

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies (artikel 6 lid 1 onder a en f AVG)

Onze website maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op uw device wordt opgeslagen en/of uitgelezen. Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, waarom en hoe, en wat uw keuzes daarbij zijn, verwijzen wij u door naar het cookiebeleid vermeld op onze websites.

Contactgegevens verantwoordelijke organisatie en functionaris voor gegevensbescherming

Een vraag of verzoek in verband met uw persoonsgegevens of ons privacybeleid kunt u te allen tijde richten aan:

ARP Nederland B.V.

Withuisveld 30

6226 NV MAASTRICHT

privacy.nl@arp.com

+31 (0)43 855 00 00

Contactgegevens van de Privacy Afdeling: privacy.benelux@bechtle.com.